به گزارش پارس ، در دور نهایی رقابتهای موتور سواری قطر در رده موتوجی پی که در پیست لسیل در دوحه برگزار شد خورخه لورنزو از تیم یاماها با کسب زمان چهل و دو دقیقه و سی و نه ثانیه و هشتصد و دو هزارم ثانیه اول شد و پس از وی والنتینو رسی دیگر هم تیمی وی و مارک مارکز از تیم هندا به ترتیب دوم و سوم شدند.

به نقل از واحد مرکزی خبر، در رقابتهای رده موتو تو هم پل اسپارگارو از تیم کالکس با کسب زمان چهل دقیقه و سی و یک ثانیه و هفتصد و هشتاد و دو هزارم ثانیه به مقام قهرمانی رسید و پس از وی اسکات ردینگ و تاکاکی ناکاگامی دیگر هم تیمیهای وی رده های بعدی را کسب کردند.

در رقابتهای رده موتو تری هم لوئیس سالیم از تیم کی تی ام با کسب زمان سی و هشت دقیقه و بیست وشش ثانیه و هشتصد و پنجاه ونه هزارم ثانیه اول شد و پس از وی ماوریک وینالس و آلکس مارکز دیگر هم تیمی هایش دوم و سوم شدند.