~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری مهر برنامه دیدارهای هفته یازدهم تا هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر اعلام شد:

هفته یازدهم

دوشنبه ۲۷ مهرماه

* خونه به خونه بابل – فولاد یزد - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل

فجر سپاسی شیراز – پارسه تهران - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه حافظیه شیراز

گیتی پسند اصفهان – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه آرارات اصفهان

داماش گیلان – ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت

پیکان تهران – خیبر خرم آباد - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس

شهرداری اردبیل – مس رفسنجان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی اردبیل

پاس همدان – آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه قدس همدان

مس کرمان – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر – نساجی مازندران - ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوازدهم

چهارشنبه ۶ آبان‌ماه

گل گهر سیرجان – شهرداری اردبیل - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

فولاد یزد – پیکان تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

مس رفسنجان – داماش گیلان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

آلومینیوم اراک – خونه به خونه بابل - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه امام خمینی اراک

خیبر خرم آباد – پاس همدان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

پارسه تهران – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه صنایع دفاع تهران

آلومینیوم هرمزگان – مس کرمان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

ماشین سازی تبریز – فجر سپاسی شیراز - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی تبریز

صنعت نفت آبادان – گیتی پسند اصفهان - ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه تختی آبادان

هفته سیزدهم

سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه

داماش گیلان – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴:۴۵ - ورزشگاه شهید عضدی رشت

خونه به خونه بابل – صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل

فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

گیتی پسند اصفهان – نساجی مازندران - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه آرارات اصفهان

شهرداری اردبیل – آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اردبیل

پاس همدان – فولاد یزد - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه قدس همدان

پیکان تهران – آلومینیوم اراک - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس

مس کرمان – خیبر خرم آباد - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر – ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – پارسه تهران - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته چهاردهم

دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه

فولاد یزد – مس کرمان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل گهر سیرجان – فجر سپاسی شیراز - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

مس رفسنجان – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا رفسنجان

خونه به خونه بابل – گیتی پسند اصفهان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل

آلومینیوم اراک – پاس همدان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اراک

خیبر خرم آباد – شهرداری اردبیل - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

پارسه تهران – نساجی مازندران - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه صنایع دفاع تهران

آلومینیوم هرمزگان – داماش گیلان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی تبریز

صنعت نفت آبادان – پیکان تهران - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

هفته پانزدهم

دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه

نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

پیکان تهران – خونه به خونه بابل - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس

شهرداری اردبیل – فولاد یزد - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اردبیل

گیتی پسند اصفهان – پارسه تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آرارات اصفهان

پاس همدان – صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه قدس همدان

داماش گیلان – خیبر خرم آباد - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – آلومینیوم اراک - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته شانزدهم

دوشنبه ۲ آذرماه

گل گهر سیرجان – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

فولاد یزد – داماش گیلان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

خونه به خونه بابل – پاس همدان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل

مس رفسنجان – نساجی مازندران - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا رفسنجان

خیبر خرم آباد – فجر سپاسی شیراز - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

آلومینیوم اراک – شهرداری اردبیل - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک

ماشین سازی تبریز – پارسه تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی تبریز

آلومینیوم هرمزگان – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پیکان تهران – گیتی پسند اصفهان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا شهر قدس

صنعت نفت آبادان – مس کرمان - ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی آبادان

هفته هفدهم

دوشنبه ۹ آذرماه

نساجی مازندران – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴:۰۰- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

داماش گیلان – آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت

گیتی پسند اصفهان – ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه آرارات اصفهان

مس کرمان – خونه به خونه بابل - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی کرمان

فجر سپاسی شیراز – فولاد یزد - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

شهرداری اردبیل – صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل

پارسه تهران – مس رفسنجان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه صنایع دفاع تهران

پاس همدان – پیکان تهران - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه قدس همدان

ایرانجوان بوشهر – خیبر خرم آباد - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان