پس از انتشار خبرهای ناگوار و تلف شدن گورخرهای آفریقایی در انتقال به گرمسار ، اولین کُرّه گورخر بوم‌زاد در پارک ملی کویر شهرستان گرمسار متولد شد.

گورخر