در خبرها آمده با توجه به‌ قیمت و درآمد مردم، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن تهرانی‌ها از یک قرن عبور کرد... موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی شد.

خانه دار شدن