محمود فکری با این بهانه که سؤالات خبرنگاران پس از باخت فنی و کارشناسانه شده، کنفرانس مطبوعاتی را ترک کرد! موضوعی که سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه امروز خبرورزشی شده است.

فکری