جواد عزتی میهمان این هفته « همرفیق » شهاب حسینی خواهد بود.

میهمان این هفته «همرفیق» مشخص شد