به گزارش پارس نیوز، 

ویدئویی از دستپاچه شدن علی ضیاء از تیکه جنجالی مهمان برنامه فرمول یک به رئیس جمهور را مشاهده می کنید.