به گزارش پارس نیوز، 

درگیری لفظی فراستی با مجری و ترک برنامه زنده تلویزیونی من و شما را مشاهده می نمایید.