به گزارش پارس نیوز، 

برخی از افراد بدون اینکه خود بدانند نژادپرست هستد و رفتارها یا گفته هایی دارند که نژادپرستانه تعریف می شود.
چنین رفتارها و گفته هایی نه تنها برای گوینده آسیب ساز است بلکه آسیب های جدی را متوجه بافت جامعه و همبستگی اجتماعی وارد می کند و ممکن است کینه و نفرت بی دلیل اما نابودگری را در دل و جان مردم ایجاد کند.