به گزارش پارس نیوز، 

در این مطلب نگاهی به مدل و رنگ موهای جنیفر لارنس هنرپیشه برنده جایزه اسکار داریم. این هنرپیشه با توجه به رنگ پوست و آرایش خود، رنگ مو و مدل موی خود را انتخاب کرده است. در ادامه تصاویر مربوط به جنیفر لارنس را مشاهده می نمایید.

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2013 - مدل شماره 1 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2013 - مدل شماره 1

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2009- مدل شماره 2

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2009- مدل شماره 2

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2012- مدل شماره 3

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2012- مدل شماره 3

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2011 - مدل شماره 4

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2011 - مدل شماره 4

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2016 - مدل شماره 5

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2016 - مدل شماره 6

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2015 - مدل شماره 6

 

مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2015 - مدل شماره 7

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2014 - مدل شماره 7

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2014 - مدل شماره 8

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال  2013- مدل شماره 8

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال  2013- مدل شماره 9

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال  2013 - مدل شماره 9

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال  2013 - مدل شماره 10

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 10

  مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 11

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 11

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 13

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 12

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 13

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 13

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 14

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 14

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 15

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 15

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 16

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال  2017 - مدل شماره 16

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال  2017 - مدل شماره 17

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 17

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 18

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 18

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 19

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 19

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 20

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018- مدل شماره 20

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018- مدل شماره 21

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 21

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2017 - مدل شماره 22

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 22

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 23

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 23

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 24

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 24

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence در سال 2018 - مدل شماره 25

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 25

 

 مدل مو جنیفر لارنس Jennifer Lawrence - مدل شماره 26

 

انتهای پیام/