به گزارش پارس به نقل از مهر، نهاد کتابخانه های عمومی کشور به مناسبت یازدهمین سالروز تاسیس این نهاد، نماهنگی با موضوع دغدغه ی مقام معظم رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی است، منتشر کرد. فراز نخست سخنان مقام معظم رهبری در این نماهنگ مربوط به سخنرانی در آخرین روزهای تبعید ایشان در جیرفت ( شهریور ۱۳۵۷) می باشد که برای اولین بار از سوی نهاد کتابخانه های عمومی منتشر می شود.

 

بیست و سوم آذر ۵۶ بود که زنگ در خانه آقای خامنه ای به صدا درآمد؛ زنگ که نه، با کوبش در از خواب پرید.

بیش از یک ساعت به اذان صبح مانده بود. مثل همیشه که خودش برای بازکردن در می رفت و نمی پرسید کیست، از اتاق خارج شد. همه خواب بودند. در را که باز کرد، افراد مسلحی دید که برخی هفت تیر و بعضی مسلسل در دست داشتند. یک آن از ذهنش گذشت که برای ترور او آمده اند.

"آقای بهشتی به من هشدار داده بود که کمونیست ها قصد دارند مسلمانان فعال را تصفیه کنند و از من خواسته بود که احتیاط کنم...

فورا در را بست. نگذاشتند. ترس از مرگ، نیرویی بدو بخشید که توانست بر آن فشار غلبه کند. در بسته شد. شاید از جای دیگری وارد شوند؟ در همین فکر بود که یکی از آن افراد مسلح فریاد زد: به نام قانون در را باز کن. این را که شنید، فهمید عوامل ساواک هستند و خطری که در پی او آمده، حداقل به قیمت جانش تمام نخواهد شد...

"به طرف در رفته، آن را باز کردم. شش نفر به درون خانه یورش آوردند و در شدت قساوت و خشونت بین در خانه و در اندرونی مرا به باد کتک گرفتند...''

سطور بالا گوشه ای از ماجرای آخرین دستگیری رهبر معظم انقلاب است که آغازی بر تبعید ایشان به ایرانشهر و پس از آن به جیرفت می باشد. سیره عملی و رفتاری رهبر انقلاب در دوران تبعید نشان می دهد که از همان دوران علاوه بر مبارزات سیاسی، نگرانی های فرهنگی ایشان خاصه در حوزه کتاب و کتابخوانی از جمله دغدغه های جدی معظم له بوده است. چه آنکه در آخرین شب تبعید و حضور در جیرفت، طی سخنانی با مردم این شهر، گوشه ای از دغدغه های خود را مطرح می کنند.

یکی از محورهای سخنرانی رهبر انقلاب در آخرین روز شهریور ۵۷ در میان اهالی جیرفت، در زمینه دایر کردن کتابخانه و اهتمام به کتابخوانی است. دغدغه ای فرهنگی که در تمام سال های بعد نیز پر بسامد ترین نگرانی ایشان در حوزه فرهنگ بوده است؛ چه آنکه ایشان در دیدار با کتابداران و مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در تیر ماه ۱۳۹۰ با این بیان که "خواهش می کنم که به مسئله کتاب به شکل جدی تری نگاه بشود" از مسئولین و متولیان این حوزه می خواهند که "کاری کنیم که کتابخوانی بشود یک امر رایج و کتاب نیفتد از دست جوان ما"

اینک پس از گذشت ۳۶ سال از آن سخنرانی پرشور مقام معظم رهبری در ایام تبعید و در میان مردم جیرفت، بخشی از صوت و متن این سخنرانی توسط نهاد کتایخانه های عمومی کشور و در یازدهمین سالروز تاسیس این نهاد رونمایی شد.

گوشه ای از متن این سخنرانی به شرح زیر است:

"کتابخانه را دایر کنید. به کتابخانه مراجعه کنید. از کتابخانه کتاب بگیرید. مطالب کتابهایی که میخوانید خلاصه برداری کنید.

یک کتاب را یکبار بخوانید. بار دوم به قصد خلاصه گویی و مضمون کتاب را خلاصه کنید.

جامعه امروز ما در یک نقطه بسیار حساس قرار دارد. بدون تردید ما از لحاظ زندگی سیاسی بر سر یک پیچ بسیار مهمی قرار داریم. ''

آگاهی، هوشیاری، شعور و درک سیاسی برای همه افراد این مملکت لازم است مخصوصا برای جوانان.    

(شرح اسم؛ صص573 و 574)