انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در تخت های بیمارستانی این استان بستری هستند و محدودیت های جدید کرونایی از اول آذر  بطور جدی و دقیق اعمال می شوند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی استان تهران موظف به اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و اعمال محدودیت های جدید هستند.

محسنی بندپی ادامه داد: نباید از هر اقدامی که سبب کاهش مراجعه بیماران کرونایی و بستری شدن آنها است دریغ کنیم.