به گزارش پارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی اتمی گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را در بین اعضای شورای حکام آژانس توزیع کرد که بخش دوم متن کامل آن به شرح زیر است:

۷. مواردی که در ذیل به آنها اشاره می شود، دیدگاه های آژانس را درباره عناصر اصلی تشکیل دهنده سند رویکرد ساختارمندی شرح می دهد که دستیابی به توافق درباره آن تا کنون میسر نشده است:

• ضروری است تا آژانس به تمام مسائل برجسته بپردازد، نه اینکه تنها به مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران پرداخته شود. بنابراین، این موضوع اهمیت دارد که سند رویکرد ساختارمند متمرکز شده بر مسائل برجسته در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/۲۰۱۱/۶۵) به وضوح به این حقیقت اشاره کند که دیگر مسائل برجسته ای هنوز باقی مانده که باید به طور جداگانه به آنها پرداخته شود؛

• همچنین مهم است که به منظور اطمینان از پوشش جامع و رفع هرگونه ابهام، تمام جوانب ابعاد احتمالی نظامی، همانطور که در ضمیمه گزارش نوامبر مدیر کل به آن اشاره شده است، به طور صریح در سند رویکرد ساختارمند ذکر شود؛

• آژانس نیازمند آن است که بتواند اطلاعات بیشتری را درخواست کند و فعالیت های تعقیبی را آنطور که ضروری می داند به انجام برساند. این فعالیت های تعقیبی در عین حال که نگرانی های امنیتی ایران را نیز در نظر می گیرد، نباید شامل محدودیت دسترسی به" تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت ها، مواد و پرسنل فعال در ایران" شود (GOV/۲۰۱۱/۶۹) ؛

• نباید از آژانس انتظار رود که در ابتدا تمام جزئیات چگونگی، زمان و مکان انجام فعالیت های راستی آزمایی را فراهم کند و البته آژانس نیز در چنین جایگاهی نیست.

• آژانس نیازمند آن است که قادر باشد به مسائلی که قبلا مورد بحث قرار گرفته نیز در صورت لزوم بازگردد؛

• آژانس آمادگی دارد تا در هر صورت و هرزمان که مناسب تشخیص دهد راستی آزمایی موثری باید به انجام برسد، اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد؛ و

• آژانس نیازمند آن است که بتواند راه حل رضایت بخش تمام مسائل مشخص شده در ضمیمه گزارش GOV/۲۰۱۱/۶۵ را مورد تأیید قرار دهد، پیش از آنکه عنوان شود دیگر اینها مسائل برجسته ای نیستند و به این صورت به شورای حکام گزارش شوند.

C. تأسیسات عنوان شده تحت توافقنامه پادمان های ایران

۸. ایران تحت توافقنامه پادمان های خود ۱۷ تأسیسات هسته ای و ۹ سایت خارج از تأسیسات را که در آنها مواد هسته ای به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد، به آژانس اعلام کرده است. علیرغم اینکه آژانس اطمینان دارد که فعالیت های صورت گرفته توسط ایران در برخی از تأسیسات در تناقض با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت است، همانطور که در زیر به آن اشاره می شود، همچنان به تأیید عدم انحراف مواد اعلام شده در این تأسیسات و سایت های خارج از تأسیسات ادامه می دهد.

D. فعالیت های غنی سازی مرتبط

۹. ایران در تناقض با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت فعالیت های غنی سازی مرتبط خود را در تأسیسات اعلام شده که در ذیل به آنها اشاره می شود، به حالت تعلیق در نیاورده است. تمام این فعالیت ها تحت پادمان های آژانس است و تمام مواد هسته ای، آبشارهای نصب شده و ایستگاه های تغذیه و تخلیه اورانیوم در این تأسیسات مشمول اقدامات نظارت وکنترل (محدودسازی) آژانس هستند.

۱۰. ایران اعلام کرده است که هدف از غنی سازی هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) به صورت اورانیوم ِ۲۳۵ (U-۲۳۵) با غنای ۵ درصد، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای این کشور است؛ ضمن اینکه هدف از غنی سازی هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) به صورت اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد تولید سوخت برای راکتورهای تحقیقاتی است.

۱۱. ایران از زمانیکه غنی سازی اورانیوم در تاسیسات هسته ای اعلام شده خود را آغاز کرده است در آن تاسیسات موارد زیر را تولید کرده است:

• ۹۷۰۴ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۳۵ پنج درصد (۷۴۴ کیلوگرم بیشتر از گزارش قبلی مدیر کل آژانس) که از آن ۶۷۷۴ کیلوگرم (۴۱۷ کیلوگرم بیشتر از گزارش قبلی مدیر کل آژانس) به شکل هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۳۵ پنج درصد باقی مانده اند و مابقی بیش از این حد فرآوری شده اند (چنانکه در پاراگراف های ۲۰،۲۶ و ۴۰ در ذیل شرح آن آمده است) ؛ و

• ۳۷۲.۵ کیلوگرم (با ۴۸.۵ کیلوگرم افزایش از زمان انتشار گزارش قبلی مدیر کل آژانس) هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۳۵ بیست درصد که از این مقدار ۱۸۵.۸ کیلوگرم (با ۳.۸ کیلوگرم افزایش از زمان گزارش قبلی مدیر کل آژانس) به شکل هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۰ درصد باقی مانده اند و مابقی، بیش از این حد فرآوری شده اند (چنانکه شرح آن در پاراگراف ۴۹ در زیر آمده است) .