جلسه هیئت دولت با حضور کابینه دولت تشکیل می شود. در جلسه هیئت دولت رئیس جمهور ریاست جلسه را به عهده دارد. تا اکنون چند جلسه هیئت دولت سیزدهم برگزار شد.


در جلسه هیات دولت، بنری که قبلا با عکس رئیسی نصب شده بود اصلاح شده و تصویر رئیس جمهور برداشته شد. / اصلاحات نیوز