برخی نمایندگان کنج مجلس استراحت میکنند. کنج مجلس جای دنج است. کنج مجلس دور از دید دوربین ها است.

در حاشیه پنجمین جلسه رای اعتماد مجلس به دولت سیزدهم عکسی سوژه رسانه ها شد.