هیات رئیسه تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات ایران با رای نمایندگان مجلس انتخاب شدند. 

بر همین اساس رمضانعلی سنگدوینی رئیس کمیته تحقیق وتفحص از «شرکت دخانیات» انتخاب شد.

منصورعلی زارعی کیاپی و معصومه پاشائی بهرام به عنوان نواب اول و دوم تحقیق وتفحص از «شرکت دخانیات» انتخاب شدند. 

روح اله ایزدخواه هم به عنوان دبیر هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شد.