نطق دکتر محسن پیرهادی در جلسه‌ی علنی مجلس در موافقت با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان را در ادامه مشاهده می کنید.