اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست امروز عصر خود، نمایندگان این کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ را انتخاب کردند.

بر این اساس فاطمه قاسم پور، انصاری و طهماسبی برای این منظور از سوی اعضای کمیسیون انتخاب شدند.