در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ نهم مهرماه برگزار گردید طبق دستور جلسه انتخابات هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برگزار گردید.

در انتخابات مذکور شش نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و چهار نفر از کمیسیون اصل نود کاندیدا شدند.

بر اساس این گزارش دو نفر از کاندیدهای کمیسیون اصل نود قبل از انتخابات انصراف خود را اعلام نموده و پس از شمارش آرا نتیجه انتخابات به شرح ذیل اعلام گردید و افراد ذیل به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب گردیدند.

منتخبین کمیسیون امنیت داخلی و شوراها :

۱- محسن پیرهادی  

۲-محمد صالح جوکار 

۳-سید حمید رضا کاظمی 

منتخبین کمیسیون اصل نود :

۴-سید نظام الدین موسوی 

۵-سید مصطفی میرسلیم