طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در ۵ ماده به تصویب اعضای شورایعالی فضای مجازی رسید.

در جلسه  شورای‌عالی فضای مجازی اقدامات کلان و نگاشت نهادی مربوط به شبکه ملی اطلاعات نهایی و تصویب شد.

بر این اساس اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات نیز مشخص و معین شدند.