از شفگتی های مجلس یازدهم همین بس که وقتی لیست نامزدهای ثبت نامی انتخابات  را مرور می کنید با مدیران معزول و افراد اصلاح طلبی که تاریخ مصرف شان به اتمام رسیده مواجه می شوید آقایان و خانم هایی که توسط اصلاح طلبان کنار گذاشته شده اند!

افرادی که نه پایگاه مردمی دارند و نه سیاسی؛ اما با وقاحت تمام خود را در ردیف و قامت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ارزیابی می کنند.

به راستی هجوم  این دست اصلاح طلب نمایان وقتی رئیس شورای عالی اصلاح طلبان در مجلس ثبت نام نمی کند و کنار کشیده است چه معنی می دهد؟!

عارف و دار و دسته اش به خوبی می دانند دیگر جایگاهی در بین مردم ندارند و پایگاه اجتماعی خود را از دست داده اند.

 از قرائن اینگونه بر می آید یا نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلب در شهرستانها از اوضاع کشور و فجایعی که هم کشیان آنها در دولت و مجلس به بار آورده اند خبر ندارند و یا طی فرماندهی منظم دنبال هوچی گری و هزینه سازی برای نظام هستند!

به خصوص معزولین به خوبی می دانند که صلاحیت شان در شورای نگهبان و هیئات نظارت تایید نخواهد شد اما آمده اند که وانمود کنند قربانی نظارت های قانونی شده اند.

شما اگر افراد صالحی بودید عزل نمی شدید و دستکم هم فکران تان شما را کنار نمی گذاشتند.

ابوالفضل نیکبخت

کارشناس ارشد ارتباطات