به گزارش پارس ، به نقل از العالم،   یک هموطن در تماس با برنامه زنده" الشریعة و الحیاة" شبکه الجزیره، پرسشی را خطاب به یوسف قرضاوی مفتی مصری الاصل قطری مطرح کرد و شیخ هم برای فرار از پرسشی که نه او و نه هیچ یک از مفتیان درباری جهان عرب پاسخی برای آن ندارند، خود را به نادانی زد و گفت: " سوال را نفهمیدم" !


شخصی به نام" فؤاد محمد" از ایران، خطاب به میهمان الجزیره این پرسش را مطرح کرد که" با توجه به این که اسلام، شرب خمر و فساد و دیکتاتوری و فتنه گری را حرام کرده، نظر شما در مورد حاکمانی همچون امیر قطر و پادشاه سعودی که به نام اسلام حکومت می کنند و این کارها را انجام می دهند، چیست؟ "

مجری برنامه نیز پرسش مذکور را با حذف اسامی و با دقت و شمرده، تکرار کرد و منتظر پاسخ شد، اما قرضاوی خود را به نفهمیدن زد و گفت: سوال را نفهمیدم!

فیلم