به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جمعی از کارگران ساختمانی سراسر کشور که عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی سبزوار، انجمن کارگران و استادکاران خراسان رضوی، کانون کارگری استان مرکزی و انجمن صنفی کارگران ساختمان مشهد و حومه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت خواستند تا ادامه بیمه کارگران ساختمانی را به تصویب برسانند.