به گزارش پارس نیوز، 
عضو و سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: