به گزارش پارس نیوز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه با اشاره به صدور قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در پیامی توییتری نوشت:

"دیوان بین المللی دادگستری دستور داد که آمریکا باید به تعهداتی که با تحریم مجدد مردم ایرانی پس از خروج از برجام نقض کرده متعهد بماند. یک شکست دیگر برای حکومت معتاد به تحریم آمریکا و پیروزی برای حاکمیت قانون. ضروری است جامعه بین المللی با یک جانبه گرایی مخرب آمریکا به صورت دست جمعی مقابله کند. "

شکستی دیگر برای حکومت معتاد به تحریم آمریکا