به گزارش پارس نیوز، 

یک عضو جامعه اسلامی مهندسین گفت: محمدرضا باهنر با رای اعضا به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شد.

اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ۲۱ نفر هستند که ۲۰ نفر از اعضا در این جلسه شرکت کردند و البته دو نفر از اعضای علی‌البدل هم حضور داشتند.کسی بجز آقای باهنر کاندید دبیرکلی نبود و خود او بسیار اصرار داشت که اگر کسی متقاضی باشد اعلام کند که هیچ یک از اعضا متقاضی نبودند.

علیرضا جوانمردی از برگزاری انتخابات دبیرکل شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خبر داد و گفت: اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ۲۱ نفر هستند که ۲۰ نفر از اعضا در این جلسه شرکت کردند و البته دو نفر از اعضای علی‌البدل هم حضور داشتند.

این عضو جامعه اسلامی مهندسین گفت: کسی بجز آقای باهنر کاندید دبیرکلی نبود و خود او بسیار اصرار داشت که اگر کسی متقاضی باشد اعلام کند که هیچ یک از اعضا متقاضی نبودند.

وی با بیان اینکه انتخابات این مجمع طبق اساسنامه هر دوسال یکبار انجام می‌شود، افزود: آقای باهنر با ۱۰۰ درصد آراء به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین انتخابات شد.