سامانه ایده پروری تحقیقات دفاعی برای حمایت از ایده های نخبگان دانشگاهی کشور با کاربری دومنظوره رسما آغاز بکار کرد.

آغاز به کار سامانه ایده پروری تحقیقات دفاعی