به گزارش پارس، دقایقی قبل پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی با حضور متهم ردیف اول بابک زنجانی پس از قرائت قرآن کریم آغاز شد.

پنجمین دادگاه در حالی آغاز می شود که روز گذشته در چهارمین جلسه دادگاه ۴۴ صفحه از ۲۰۰ صفحه دفاعیات متهم (بابک زنجانی) قرائت شد و قرار است متهم تا آخرین برگ از دفاعیات خود را ادامه دهد. خانواده و وکلای آقای ش، وکلای متهمان و بانک ها و خواهران بابک زنجانی هم در جلسه دادگاه حضور دارند.