به گزارش پارس، ˈسید وحید ابوالمعالیˈ روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: اعتراض موکلم به تازگی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و برای برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است.

 
وی با اشاره به آخرین جزییات پرونده مهدی هاشمی نیز اظهار کرد: تحقیقات روی این پرونده هنوز کامل نشده است و کار ترجمه همچنان ادامه دارد.
 
ابوالمعالی افزود: بازپرس ویژه در حال رسیدگی این پرونده است و زمانی برای برگزاری دادگاه تعیین نشده است.