به گزارش پارس به نقل از حریت؛ در آخرین موج تغییرات قضایی در ترکیه و در میانه ادامه تحقیقات در مورد اتهام فساد مطرح علیه مقامات عالی رتبه دولت این کشور، نهاد عالی قضایی این کشور که تحت کنترل دولت قرار دارد، ۲۷۱ تن از قضات و دادستان های این کشور را تغییر داد. طبق این گزارش پس از تصویب لایحه اصلاح دستگاه قضایی این کشور و افزایش بی سابقه کنترل دولت بر نهادهای قضایی، دایره اول شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه حکم تغییر ۲۷۱ تن از قضات و دادستانهای این کشور را صادر کرد.

لازم به ذکر است که ریاست شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه برعهده وزیر دادگستری است و وی در تعیین قضات و دادستانهای کلیدی نقش بسیار پررنگی دارد.

جلال کارا، دادستان سابق استانبول که لایحه اولیه اتهامات فساد مقامات عالی رتبه دولت را به جریان انداخت نیز پیشتر مشمول تغییرات صورت گرفته از سوی دولت شده و به عنوان دادستان استان" افیون قره حصار" در ناحیه مرکزی آناتولی منصوب شده بود.

دولت ترکیه همچنین طی موج تغییرات گسترده در دستگاه قضایی این کشور، تاکنون صدها پلیس و دادستان درگیر در تحقیقات پرونده فساد مقامات دولتی را از کار برکنار کرده است.

در آخرین مورد از این تغییرات، دولت ترکیه با تعطیلی دادگاه های ویژه، قضات این دادگاهها را به پستهای دیگر منصوب کرده است.