با درود ، وقتی مالامال در حال نقشه شوم خودش به آزمایشگاه دکتر الی میرود