بنزین رو گران کردن که به اقشار کم در آمد کمک کنند  اقشار کم درآمد میتوانند با پولی که از گرانی بنزین بهشون دادن همه چیز و گرانتر بخرن. سِر شدیم دیگه نه گریه مون می گیره ، نه خنده. فقط