هر نمایشى روزى متولد مى شود...کودکى مى کند... جوانى را با شور و شتاب مى گذراند، از میانسالى با غرور رد مى شود و در آخر پیر خواهد شد اما پر از لحظات ناب ... و شب آخر روى صحنه مى میرد... نمایش #مرى_پاپینز با استقبال بینظیر شما متولد شد و به سرعت از نوجوانى گذشت ...حالا در اوج جوانى ست در اوج لذت در خلق و حضور بى مثال شما................................ عکس از ایمان ارجمندى