ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند...