انسان ها در برابر کلماتی که از دهانشان بیرون می آید مسئول اند کلمات نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد . وقتی ماها کلماتی میسازیم و ان ها را بیان میکنیم میتواند نشان دهنده ی شخصیت ما و... باشد . (تجربه ی بشریت ثابت کرده که اینگونه است) #هنرستان_هنرهای_زیبای_پسران