یه نفرهایی هستند تو دنیا که به هزاران هزار نفر می ارزند تاج سر