عکس اول من و بردیا در ٩ سالگی

عکس دوم- من و بردیا در ٤٩ سالگی

ما دبستان همکلاس بودیم و اون شاگرد زرنگ و من شاگرد تنبل 

اون الان دکتره من بازیگر -

بعد از ٤٠ سال همدیگر را دیدیم -

هر روز صبح میرفتیم مدرسه جهان علم و هنر

AndroidOnlineNewsImage (13)