فلور عزیز حتی درباورم هم نمی گنجد‌ که مجید اوجی ازمیان مارفت این تهیه کننده نازنین که دنیائی ازاخلاق و منش بود بااخرین سریال بیقرارکه افتخار اینو داشتم باهاشون همکاری کنم همه ماروبارفتنشون بیقرار کردن روح این ابرمرد سینما شاد ویادشان تاابد دردلهایمان ماندگار
تسلیت به فلورعزیزوفریال نازنین بقای عمرشما وخانوداه محترمتان راازدرگاه ایزد منان خواستارم.