حقیقت اینست که همه روزی به خانه بر میگردیم.. اما افسوس که چه زود مرد نیکو و خوشنام سینما از کنار ما رفت... پروازشان بلند و مأمنشان آغوش امن خداوند
تسلیت به جامعه هنری و خانواده عزیز ایشان بانو