نیما کرمی عزیز و زینب زارع نازنین با فرزند گلشون در کنار کودکان نابینا به تماشای فیلم کودک نشستند. ممنونم رفقای جان