قدر دان استقبال بى نظیرتون هستم و با عشق هر شب در برابر چشمهایتان مرى پاپینز را به روى صحنه مى برم