ما و روزهایِ آخرِ تمرین، فصلِ خوشِ رسیدن ...
کوزه گری را دوست دارم و آن را از جهاتی به کار تئاتر شبیه می دانم. از این نگاه روزهای تمرین برای من بسیار به زمانِ چرخیدن کوزه ی نیمه شکل گرفته بر چرخ مانند است، کار در ذهن و در دستان ما می چرخد و آرام آرام شکل می گیرد. بازیگران گام به گام به شخصیت ها نزدیک می شوند و تو می بینی آدم های نمایشنامه که تا پیش از این تنها در ذهنت جولان می دادند اکنون مقابلت ایستاده اند، حرف می زنند، راه می روند، قصه را تعریف می کنند و به درستی عیان شده اند، ... طراحان ایده های شان را می سازند، اصلاح می کنند و بازمی سازند و ناگهان درخشش ...این گونه است که روزهای تمرین را جور دیگری دوست دارم ... روزهایی که خستگی را نمی فهمم. روزهایی که مزه یِ شیرینِ خلق بر زبانت می نشیند. چیزی که در این روزگار غنیمت است. موهبت است، نعمت است و بابت آن شاکرم ... ____________________________________
#شکرگزاری #نمایش_سکوت_سفید #به_زودی #گروه_تئاتر_بیستون #عمارت_نوفل_لوشاتو #تئاتر #نمایش