پاییز می تواند بوسه هایم باشد، باریده بر سر و تنت، همچو برگهای رقصان، همچو هِی هایِ کلاغان. شی.وا