دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ
•شعر: حضرت مولانا.
•عکس: تابستان ١٣٧٨ گرگان، قبلِ یکى از تمرینات آماده سازى براى حضور در تور بین المللى دوچرخه سوارى مازندران.
پوریا تابان چهاردهم آبان ١٣٩٨