اونقدر شجاع باش که خودتو درمان کنی حتی وقتی صدمه دیدی.