به یاد مرحومه اعظم طالقانى:
اولین دیدار صمیمانه با مرحومه سال ١٣٧٥در منزل ما انجام شد، از او دعوت کرده بودم که ساعاتى را باهم به صحبت بنشینیم و او به همراه یکى از همکارانش امد.
همیشه در کنفرانس هاى داخل و خارج از کشور همدیگر را مى دیدیم، اگرچه چندین سال بود که دیگر ایشان را ملاقات نکردم، اما همیشه تواضع و اراده و صلابت ایشان در دفاع از ارمان هایش برایم قابل احترام بود . امید که روحشان غرق رحمت الهى باشد.