شرم شرم شرم
افرادی که مبلغ چنین رفتار زشتی در خانواده هستند، در یک جمله «هیچ شناختی از علوم اجتماعی و روانشناسی جامعه ندارند.». ۰
مگر ما مازاد زن در جامعه داریم؟
تا آنجا که من اطلاع دارم در ازای هر صد زن ، صدو پنج مرد در جامعه وجود دارد.
به جای تبلیغ این روش های غیر انسانی ،به فکر حل مشکلات جوانانی که قادر به تشکیل خانواده نیستند باشید ، نه به فکر مردان تازه بدوران رسیده ، که هوس های غیر انسانی با ظاهر شرعی ،در دل می پرورانند .