گفتی به من نصیحت دیوانگان مکن!
باشد، ولی نصیحت دیوانه میکنی

#فریبا_باقری
#مجری
#گوینده
#دیوانه