و بعد
یه کامِ دیگه از سیگارش میگرفتُ میگفت ،،،،
عاشق ... صورت.... سرخ پوستیمه..... ...
#دخترسرخپوست
#شیواطاهری#عکس