شاهنامه خوانی پارسا کوچولو برای عموپورنگش  احسنت به بچه های گل سرزمینم که همیشه مایه افتخار و سربلندی کشورشون هستند